ภาควิชาภาษาอังกฤษ

Description: รับ - 13.00 หน้า HB 7
ส่ง - โรงแรมดาราเทวี
เพื่อ - เตรียมสถานที่จัดโครงการอบรมบุคลากรภาควิชา
กลับ - 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 31 July 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:30:00 - Tuesday 31 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:16:32 - Wednesday 01 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry