งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 11.00 หน้า HB 7
ส่ง - กองกฎหมาย
เพื่อ - ประชุม
กลับ - 12.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 11:00:00 - Friday 03 August 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 12:30:00 - Friday 03 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:28:30 - Friday 03 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry