สำนักงานคณบดี

Description: รับ 12.45 หน้า HB 7
ส่ง - คณะแพทยศาสตร์
เพื่อ - รับส่งคณบดีติดต่อราชการ
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Monday 06 August 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 06 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:19:52 - Friday 03 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry