ภาควิชาภาษาตะวันออก

Description: รับ - 12.30 หน้า HB 7
ส่ง - โรงแรม BED Nimman (ถนนศิริมังคลาจารย์)
เพื่อ - รับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศพบนักศึกษาไทย
กลับ - 13.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 12:30:00 - Friday 17 August 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 13:00:00 - Friday 17 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 19:28:10 - Tuesday 07 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry