งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 13.00 หน้า HB 7
ส่ง - กองกฎหมาย
เพื่อ - ประชุม
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Friday 10 August 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 10 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 19:29:14 - Tuesday 07 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry