วัดฝายหิน

Description: รับ - 18.00 วัดฝายหิน(อาคารธรรมสถาน มช. ทิศตะวันตกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
ส่ง - วัดบ่อสร้าง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง
เพื่อ - รับ-ส่งพระภิกษุสามเณรร่วมฟังเทศน์รายการ "รถด่วนขบวนพิเศษ"
กลับ - 23.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 18:00:00 - Saturday 11 August 2018
Duration: 1 hours
End Time: 19:00:00 - Saturday 11 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:01:22 - Wednesday 08 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry