สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 08.20 บ้านพักคณบดี
ส่ง - โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่
เพื่อ - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการคณะฯ
กลับ - 16.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Saturday 11 August 2018
Duration: 8.5 hours
End Time: 16:30:00 - Saturday 11 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:05:16 - Thursday 09 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry