งานการเงินฯ(ยกเลิก)

Description: รับ - ส่งบุคลากรจำหน่ายเอกสารการสอนคณะบริหารธุรกิจ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 16:30:00 - Tuesday 14 August 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 19:00:00 - Tuesday 14 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:13:09 - Wednesday 15 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry