งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 14.30 หน้า HB 7
ส่ง - โฮมโปร สาขาหางดง
เพื่อ - ตรวจสอบราคาครุภัณฑ์
กลับ - 16.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:30:00 - Wednesday 15 August 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 15 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:49:35 - Wednesday 15 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry