งานการเงินฯ

Description: รับ - 09.00 หน้า HB 7
ส่ง - สำนักงานสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อ - นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กลับ - 11.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Friday 31 August 2018
Duration: 2 hours
End Time: 11:00:00 - Friday 31 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:51:25 - Wednesday 15 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry