หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ - 09.00 หอประชุม มช.
ส่ง - คณะมนุษยศาสตร์และรอรับกลับ อ.มช.
เพื่อ - รับส่งนักแสดงดนตรีไทยจากหอประชุม มช. มาแสดงพิธีไหว้ครูที่คณะและรับกลับ อ.มช.
กลับ - 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Thursday 16 August 2018
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Thursday 16 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:54:50 - Wednesday 15 August 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry